Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białystoku na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta wraz z infrastrukturą drogową

Budowa budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ulicy Sikorskiego 41 w Katowicach wraz z niezbędną, konieczną infrastrukturą techniczną, zielenią, drogami wewnętrznymi, parkingami zewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i ogrodzeniem terenu na działkach nr 32 i częściowo na działce nr 33, 34, 35,5, 36 obrewidencyjny: 0002, Bogucice - Zawodzie KM51

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wrocławskiej - budynek A5, A5

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka I z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią w m. Ruciane Nida przy ul. Guzianka

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkiengami podziemnymi przy ul. Borowego w Krakowie

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną w Sopocie przy ul. Okrzei

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk

Budowa zespołu budynków mieszkalnych "Nowa 5 Dzielnica" przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie - etap II, budynki B1, B2, B3 i B4

Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Południe, w ciągu ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 (Pododcinek "B")

Budowa zespołu budynków: usługowego oraz mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi przy ulicy Dąbskiej w Krakowie

Budowa budynków przy ul. Zapolskiej w Krakowie

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap I "stan zero"

Prace w ramach zadania: Generalne wykonawstwstwo robót pn.: "Komisariat Policji Gdańsk Śrudmieście - budowa nowej siedziby" wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

Budowa zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-biurowej wielorodzinnej wraz z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, ogrodzeniem, z wewnętrznymi instalacjami  wraz z budową szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, naziemnymi miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa, rampy, zieleń, oświetlenia, mała architektura) na dz. 44/22, 44/23, 44/32, 44/26 obr. 16 Śródmieście przy ulicy Lema w Krakowie

Katowicki system Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"

Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopica do DK nr 19 - Obiekt: WK-6

Zabezpieczenie osuwiska dla fragmentu skarpy w płn-wsch. części Synthos - etap I

Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek w zakresie pododcinka B od km 9+181,70 do km 18+845,00 wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16 Obiekt MS-04/B

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Racławickiej w Krakowie - budynek B4

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sarmackiej w Warszawie

Odbudowa kanału zrzutowego zlokalizowanego w rejonie rzeki Wisły w Połańcu

Rozbudowa centrum handlowego IKEA Bielany we Wrocławiu

Budowa Centrum Kongresowego w Krakowie

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tarłowskiej 12 w Krakowie

Budowa mostu stalowego w km 167,561 na linii 068 Lublin - Przeworsk

Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wbudowanymi i garażem podziemnym przy ul. Cystersów w Krakowie

Budowa obiektu Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu

Budowa kompleksu budynków biurowych przy Al. Jerozolimskich w Warszawie

Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa - Gdynia. LCS Tczew

Budowa Autostrady A2 Stryków - Konotopa odcinek D