Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadskowych - Węzeł Zawodzie

Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach; Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne - Czyżew wraz  urządzeniami SRK od km 71,88 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E-75 obejmującej odcinek Sadowne - Czyżew

Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Borek - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót

Budowa obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Borek

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże na odcinku Kościelniki - Podłęże" w ramach projektu Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej

WB3-1 Odcinek: Przelew odra - Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego), w ramach budowy kanału ulgi Odra - Widawa

Wykonanie prac w ramach zadania "Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obnizównym współczynniku przewodnictwa cieplnego"

Przebudowa drogi krajowej nr 87 w miejscowości Piwniczna Zdrój w km od 27+000 do km 27+900 w obrębie istniejącego pasa drogowego

Hala Koszyki Zespół biurowo-usługowy przy ul. Koszykowej w Warszawie

Przebudowa mostu przez rzekę Narew w m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Konopnica. Budowa obwodnicy m. Chodel

Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie

Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach Miasta Tychy

Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Przebudowa dróg krajowych nr 2 7 i 61 wraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim oraz na węźle Praskim w Warszawie

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AW w tym zadanie A Odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chróścickiego w Warszawie

Przebudowa transportu publicznego w Tychach. Budowa parkingów wielopoziomowych Tychy Główne

Przebudowa ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja oraz przebudowa Węzła Wschodniego w rejonie ulic Pocztowa Dworcowa Św. Jana w Katowicach

Budowa odcinka 1 autostrady A1 od węzła Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie

Budowa Autostrady A2 Stryków - Konotopa. Odcinek D

Budowa wieży szybu 2.1, budynku nadszybia szybu 2.1, fundamentów wciągarki, windy frakcyjnej, kanału wentylacyjnego i innych w LW Bogdanka pole Stefanów

Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białystoku na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta wraz z infrastrukturą drogową

Budowa budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ulicy Sikorskiego 41 w Katowicach wraz z niezbędną, konieczną infrastrukturą techniczną, zielenią, drogami wewnętrznymi, parkingami zewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i ogrodzeniem terenu na działkach nr 32 i częściowo na działce nr 33, 34, 35,5, 36 obrewidencyjny: 0002, Bogucice - Zawodzie KM51

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wrocławskiej - budynek A5, A5

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka I z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią w m. Ruciane Nida przy ul. Guzianka

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkiengami podziemnymi przy ul. Borowego w Krakowie

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną w Sopocie przy ul. Okrzei

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk

Budowa zespołu budynków mieszkalnych "Nowa 5 Dzielnica" przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie - etap II, budynki B1, B2, B3 i B4

Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Południe, w ciągu ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 (Pododcinek "B")

Budowa zespołu budynków: usługowego oraz mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi przy ulicy Dąbskiej w Krakowie

Budowa budynków przy ul. Zapolskiej w Krakowie

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap I "stan zero"

Prace w ramach zadania: Generalne wykonawstwstwo robót pn.: "Komisariat Policji Gdańsk Śrudmieście - budowa nowej siedziby" wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

Budowa zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-biurowej wielorodzinnej wraz z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, ogrodzeniem, z wewnętrznymi instalacjami  wraz z budową szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, naziemnymi miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa, rampy, zieleń, oświetlenia, mała architektura) na dz. 44/22, 44/23, 44/32, 44/26 obr. 16 Śródmieście przy ulicy Lema w Krakowie

Katowicki system Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"

Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopica do DK nr 19 - Obiekt: WK-6

Zabezpieczenie osuwiska dla fragmentu skarpy w płn-wsch. części Synthos - etap I

Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek w zakresie pododcinka B od km 9+181,70 do km 18+845,00 wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16 Obiekt MS-04/B

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Racławickiej w Krakowie - budynek B4

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sarmackiej w Warszawie

Odbudowa kanału zrzutowego zlokalizowanego w rejonie rzeki Wisły w Połańcu

Rozbudowa centrum handlowego IKEA Bielany we Wrocławiu

Budowa Centrum Kongresowego w Krakowie

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tarłowskiej 12 w Krakowie

Budowa mostu stalowego w km 167,561 na linii 068 Lublin - Przeworsk

Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wbudowanymi i garażem podziemnym przy ul. Cystersów w Krakowie

Budowa obiektu Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu

Budowa kompleksu budynków biurowych przy Al. Jerozolimskich w Warszawie

Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa - Gdynia. LCS Tczew

Budowa Autostrady A2 Stryków - Konotopa odcinek D

Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego - sieci ciepłownicze W/P w Tychach. Zadanie 2 - przekroczenie torów kolejowych PKP relacji Katowice - Zwardoń w km 17+360 - 17+362 siecią ciepłowniczą x2 Dn 250/400

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z urządzeniami SRK od km 71,88 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E-75 obejmującej odcinek Sadowne - Czyżew

Budowa bloków nr 5 i 6 w Elektrowni OPOLE S.A.

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą DN250 PE 100RC SDR 27 PN 10 na odc. W1-W4 w ramach zadania pn.: Przebudowa wodociągu stalowego DN600 Bytom Miechowice

Budowa sieci wodociągowej metodą przertów sterowanych na terenie działalności Zleceniodawcy

Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do granicy miasta Poznania w ramach budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (IPTOK)

Budowa sieci wodociągowej metodą przertów sterowanych na terenie działalności Zleceniodawcy

Budowa sieci wodociągowej fi315mm przy ul. Gen. J.Ziętka w Mysłowicahc - Brzęczkowicach etap I

Budowa podziemnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 w ramach inwestycji: Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz Południowej ze Źródła Łagisza

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce, część 3

Budowa sieci wodociągowej w Rybniku Boguszowicach w ulicach Gronowej, Małachowskiego, Sztolniowej oraz w ulicy Budowlanych autostrady A1 Świerklany - Gorzyczki

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowa kolektora Ślęża wraz z budową sięgaczy na odcinku od km 13+500 do km 18+174

Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice związanych z kompleksową realizacją przebudowy dróg kołowania

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami metodą przewiertów sterowanych w Rybniku

Budowa sieci wodociągowej na terenie RPWiK Tychy

Budowa rurociągu tłocznego część wodna fi 355 mm w dnie Zbiornika Żywieckiego

Przebudowa kanału odwadniającego Wschód III w CTL Maczki-Bór w Sosnowcu

Remont przepustu w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka granica Państwa w m. Gruszowiec

Modernizacja linii kolejowej E65 odc. Warszawa - Gdynia - przepust w km 313.1+40

Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki

Budowa lądowego odcinka rurociągu wody fi 355 mm od zbiornika Tresna do Browaru w Żywcu

Modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego we Wrocławiu