Projekty współfinansowane przez środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej

1. Rozwój przedsiębiorstwa ZRI Chrobok Sp.j. w drodze poprawienia konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego zestawu urządzeń: wibromłota bezrezonansowego z urządzeniem pomiarowym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  • Wartość projektu - 1.100.000 zł
  • Wartość dofinansowania - 550.000 zł
  • Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl

Dzięki inwestycji w wibromłot bezrezonansowy wraz z urządzeniem pomiarowym nasza firma ulepszyła usługę wbijania grodzic stalowych poprzez dodanie elementu stałego monitoringu drgań sąsiedniej zabudowy. Ponadto poszerzyliśmy zakres robót o dwie nowe technologie - pale VIBREX i VIBRO.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do prac związanych z geoinżynierią - współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Środki z tego programu przeznaczyliśmy na częściowe pokrycie kosztów zakupu urządzenia do iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting.