Przesłony przeciwfiltracyjne z zawiesiny samotwardniejącej w technologii Trench Mix stosowane są w następujących obszarach budownictwa:

  • uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych,
  • uszczelnienie rowów, kanałów itp.,
  • wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie (m.in. nasypy drogowe, kolejowe,
  • budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
  • zabezpieczenie wykopów przed napływem wody,
  • izolacja składowisk odpadów.